.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Báo Nghệ An điện tử - Ăn Tết, đừng...ăn quá nhiều mà hãy chúc nhau sức khỏe

Ăn Tết, đừng...ăn quá nhiều mà hãy chúc nhau sức khỏe

Ông bà xưa có câu: "Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất", nghĩa là bệnh thường do những thứ chúng ta ăn uống vào từ miệng, hoạ thường do những lời không đúng mà chúng ta nói ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.